İHTİSAS KOMİSYONLARI

ÇALIŞMA İÇ YÖNETMELİĞİ

KURULUŞ

Çankaya ilçe örgütü bünyesinde, çalışma programını hayata geçirebilmek için İl ve İlçe Yönetim Kurullarının Çalışma ve Yazışma Yönetmeliği’nin 16. Maddesi uyarınca bu yönetmelikte yer alan ihtisas komisyonları oluşturulur.

 AMAÇ

 İhtisas komisyonları ile Partimizin toplumun çeşitli kesimleri arasında daha yaygın bir şekilde tanınmasını, parti ilkelerinin ve politikalarının bu kesimlere aktarılmasını, partinin öngördüğü her görevin kurulacak zincir kanalıyla bu kesimlere ulaştırılmasını. halkın dilek, istek ve önerilerinin partinin yetkili kurullarına iletilmesini, partinin başarısı için hayatın her alanında parti politikalarının savunulmasını. toplumun muhtelif kesimlerinin birbirleriyle ve partiyle kaynaşmasını sağlayarak. partiye potansiyel üye ve kadro yaratılmasını, ilçe yönetiminin politika belirlemesinde gereksinim duyacağı her türlü veri ve materyalin toplanmasını ve değerlendirilmesini amaçlar.

İhtisas komisyonları İlçe yönetimi ile birlikte Kadın ve Gençlik Kolları ile eşgüdüm içinde çalışır.

 

 

HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ali UYKUN-Gönül ÇALIŞKAN-CEMAL ÜLGER-ERTOK ERDAL
KOORDİNATÖR     :                     Ayfer GÜLTEKİN
   
Partinin program ve ilkelerinin en geniş halk kitlelerine ulaştırmak amacıyla çalışmalar yapmak. Toplumun değişik kesimlerine ulaşmak ya da partililerimiz arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için çeşitli sosyal etkinlikler organize etınek. Yardım kampanyaları düzenlemek. basın yayın kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek, partimizin yazılı ve görsel basında daha çok yer alması için gerekli çalışmaları yapmak, Üyelerin aidiyet hissiyatlarını pekiştirecek “üye buluşmaları” düzenlemek, İlçeye yeni üye kazanımını sağlamaya yönelik organizasyonlar tertip etmek Üyeler arasında iletişimin tesis edilmesi amacıyla network oluşturmak, İlçemizin faaliyetlerini planlamak. organize etmek ve gerçekleştirmek,. Lobicilik faaliyetlerini planlamak. organize etmek ve yürütmek. Hedef kitlenin düşüncelerini sezmek, öğrenmek ve analiz etmek. Hedef kitleyi bilgilendirmek. etkilemek, ikna etmek, imaj oluşturmak, Sosyal sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak ve kamuoyuna duyurmak bu komisyonun başta gelen görevleri arasındadır.
 
 
HUKUK İŞLERİ KOMİSYONU

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: AV.BERNA YANAR
KOORDİNATÖR :                        
 
Hukuksal konularda İlçe yönetimine danışmanlık yapar. Başta siyasal yaşama ilişkin hukuksal düzenlemeler olmak üzere. önemli görülen konularda parti üyelerine ve halka yönelik eğitim çalışmaları yapar. Hukuk alanındaki sivil toplum örgütleri ile parti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine çalışır. İlçe yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yapar.

 

 

 

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE YEREL YÖNETİMLER KOMİSYONU

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : Fatih YİĞİT-Sakine ERDEN
KOORDİNATÖR            :              İbrahim BOZOĞLU

Yaşadığımız çevrenin korunması ve yaşam kalitemizin artırılması için “Doğa Hakkı“ve “Kent Hakkı” ile çağdaş yönetim “Yerinden Yönetim”dir. İlkelerini kabul eden partimizin başta Çankaya ilçemiz olmak üzere Başkent’lilerle. STK’ları. üniversiteler. kamu ve yerel yönetimler ve diğer ilgili disiplinlerle ilişkisini diri tutarak, partililerimizin ve başkentlilerin, her ölçekte yaşanan, çevresel, kentsel, kamu ve yerel yönetimlerle olan ve mevzuata ilişkin “soru ve sorun”larını, katılımcı ve dayanışmacı bir yaklaşımla ele alır, şehirlerimizin. temiz güvenli ve yaşam kalitesi yüksek yaşam alanları haline getirilmesini ve “rant” öncelikli değil, “‘insan öncelikli planlı ve sağlıklı şehirleşme politikalarının yerel yönetimlerle de hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla, çözüm ve öneriler geliştirir

 

 

 

 

EĞİTİM KOMİSYONU

 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi   :  Hüseyin YILMAZ-Helin KAYA
KOORDİNATÖR                            : Mehmet ÖZYAZICI
 
Partinin ideolojisini amaç ve ilkelerini. politikalarını. siyasi ve toplumsal hedeflerini tüm üyelerimize kavratmak, Partinin işleyişi, örgüt yapısı, tüzük ve ve programı konusunda üyelerimizin bilgilenmelerini sağlamak, parti içi demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmak. parti içinde söylem birliği yapmak. üyelerimizin ve her kademedeki yöneticilerimizin, bilgi birikimini toplumsal ve siyasal konulara ilişkin duyarlılıklarını artırmak. üyelerimizin toplumun her alanında etkin önderler olarak davranma ve becerileri ve yetilerini geliştirmek, üyelerimizin. partili olma bilincini ve parti yoldaşlığını benimsemelerini sağlamak.örgüt içi iletişim ve dayanışmayı etkin kılmaktır.

İŞ VE İSTİHDAM KOMİSYONU

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ertok ERDAL-Cemal ÜLGER 
KOORDİNATÖR :                      

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : Sakine ERDEN
KOORDİNATÖR :                           Dr. Murat BATUR
 

İlçe sınırları dahilinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların envanterini çıkarır, Belediye veya ilçe sınırları içerisinde yaşayan. sosyal ve ekonomik yoksunluk içeresinde bulunan ve desteklenmesi gereken ihtiyaç sahibi çocuk. genç, kadın, yaşlı, engellilere ailelerine yönelik sosyal yardım ve sosyal hizmetleri gerçekleştirir.

Meslek elemanları aracılığı ile eV ziyaretleri yaparak ilçe halkının sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve psikolojik durumlarına yönelik inceleme raporu tutar, ihtiyaçları doğrultusunda birey ve ailelere uygun sosyal yardım ve sosyal hizmetleri alabilmeleri için yönlendirir.ilçede ikamet eden engelli vatandaşları tespit ederek imkânlar ölçüsünde çeşitli sosyal hizmet ve medikal yardımlarını temin eder. servis hizmetlerini sağlar.Yapılan sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili veri tabanı oluşturur.Belediye veya ilçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye, sorunlarını çözmeye yönelik plan ve projeler üretir, uygular ve takibini yapar. Sosyal yardım ve hizmetler için gönüllü ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunur, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturur.

 

 

 

ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi  : Özge Burcu GÜL

KOORDİNATÖR      :                      Mustafa KARABULUT

 

Engelliliğin utanılacak bir şey olmadığı, toplumun acıma duyguları ile değil saygı ve hoşgörü ile yaklaşması gerektiği, çevremizdeki engelleri ortadan kaldırmanın engellilere yapılabilecek en büyük hizmet olduğu gibi konualrda toplumsal bir farkındalık yaratılacaktır.

BU AMAÇLA

1) İlçemizde yaşayan engelliler ile ilgili sağlıklı bir veri tabanı oluşturmak

2) İhtiyaç sahibi engelli yurttaşlaırmzıa destek olmak

3) İsteyen parti üyelerimize işaret dili eğimi vermek

4) Hükümetin engelliler ile ilgili uygulamaları konusunda gerekli zamanlarda basın açıklaması yapmak

5) Seminer ve söyleşiler düzenlemek

6) Engelli yurttaşlaırmıza parti politikalarını aktarmak

7) Engelli yurttaşlarımızla ortak sosyal kültürel etkinlikler düzenlemek

 
 
 
 
AR-GE VE STRATEJİ KOMİSYONU
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi     :Cem BALOĞLU - Helin KAYA-Ayberk YAĞIZ
KOORDİNATÖR                              : Orkun YALIM
 

Partimizin gücünü ilçemiz özelinde daha da geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmek. Yeni örgütlenme modelleri oluşturmak ve geliştirmek. anketler hazırlamak, tanıtım çalışmaları yürütmek, projeler geliştirmek ve raporlar hazırlamak da bu komisyonun görevleri arasındadır.

 

 

 

MESLEK KURULUŞLARI - SENDİKALAR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI  

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : Ömer TOSUN

KOORDİNATÖR   : Meslek Örgütlerinden Sorumlu Koordinatör - Mimar Burhan ÖZÇELİK

                             Emek Örgütlerinden Sorumlu Koordinatör - Ozan Ergün DOĞAN

                            Hemşeri Derneklerinden Sorumlu Koordinatör Bayram DEMİR

                                                      

İlçe sınırları içinde faaliyet gösteren Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının profillerini çıkarır. İş kollarına göre bu kesimi partililere duyurur. Dayanışma yapmalarını sağlar ve sorunlarını tespit ederek çözümler üretir. Meslek Kuruluşları Sendikalar ve STK ların partimize desteklerini artırır. Yeni üye kazandırmaya yönelik çalışmalar yapar.                               

 

 

KÜLTÜR-SANAT VE SPOR KOMİSYONU

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : Volkan GÖKTAŞ-Ozan ÜNLÜ

KOORDİNATÖR  : Ersan EMRE 

 

Üyelerimize, eş ve çocuklarına kültür— sanat ve spor alanında olanaklar sağlayarak, üyeler arasında iletişim ve iyi ilişkiler kurmak, Uygun mekanlarda Kültür Sanat Etkinlikleri ve bölgeyi ilgilendiren festivaller düzenlemek, Milli ve dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikleri yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekanları kullanmak,. Ilçe bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, yayın, konferans, gezi gibi etkinliklerde bulunmak, bu eğitim kurumlarında sürekli konferanslar verdirmek, yarışlar düzenlemek. İlçedeki sivil toplum kuruluşları ile ortak kültürel çalışmalar yapmak,. Sportif faaliyetlerde bulunmak; Bölge halkımızın spor faaliyetlerine katılımı sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar düzenlemek, yayınlar yapmak. Kültür Sanat ve Spor faaliyetleriyle yeni üyeler kazandırmak,

 

 

 

MEDYA VE İLETİŞİM KOMİSYONU 

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi :Gönül ÇALIŞKAN-Ayberk YAĞIZ
KOORDİNATÖR                         : Naci SAPAN
 
 

Partimizi halka daha kolay anlatmak amacıyla belirli aralıklarla çıkacak “İlçe Bültenini” hazırlamak, ilçemizde düzenli bir arşiv oluşturmak, İlçemizde gerçekleşen faaliyetlerin yazılı ve görsel basında yer almasını sağlamak, İlçemizde yapılan faaliyetlerin sosyal medyada yayınlanmasını ve yagınlaştırılmasını sağlamaktır.

 
 
 
                      :

HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU  

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi  : Özge Burcu GÜL

KOORDİNATÖR                          :  Vildan BABAÇ
 
Hayvanların doğal yaşamlarından kaynaklanan ekolojik ve etolojik haklarını güvence altına almak” hayvanların insanlar tarafından işkence, eziyet ve kötü muamele görmeme, rahatsızlık verdiği mahkeme kararıyla kanıtlanmadıkça evcil hayvanların tahliye edilememesi, hastalığa yakalanmış olan hayvanların tedavileri ve yaşamlarına son verilmesi, cerrahi müdahaleler ve hayvan deneyleri yeniden düzenlemesi, ev ve süs hayvanlarının satışının yapılacağı yerlerin koşullarına ilişkin düzenleme yapılması, hayvanları kumar, eğlence, gösteri amacıyla kuliandırılnıasının yasaklanması vb konularda çalışmalar yapmak. İlçe belediyemizle koordineli olarak çalışmak. Mahallelerde hayvanseverlerle toplantılar düzenlemek ve bu vesileyle partimize yeni üyeler kazandırmaktır.

 

 

 

 

ESNAF KOMİSYONU

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : Fatih YİĞİT-Ertok ERDAL

KOORDİNATÖR                          : Metin BAŞ

İlçe sınırları içinde faaliyet gösteren esnafların profillerini çıkarır. Kendi aralarında örgütlülüğü sağlar. İş kollarına göre bu kesimi partililere duyurur. Dayanışma yapmalarını sağlar ve esnafın sorunlarını tespit ederek çözümler üretir.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR KOMİSYONU

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Hüseyin YILMAZ-Berna YANAR-Volkan GÖKTAŞ-Ali UYKUN-Adem KALELİ-Cem BALOĞLU
KOORDİNATÖR :                      

İLÇE BAŞKANI

GENEL MERKEZ

CHP TARİHİ

Sitemiz Bugün (26) Kez, Toplamda (3515333) Kez Ziyaret Edilmistir.
CHP Çankaya İlçe Başkanlığı - Tüm Hakları Saklıdır. 
Powered by HMAWEB Control Panel